Dotacje

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 

  

Ogłoszenie nr 2020-5441-7088
zapytanie ofertowe 10/BGK/2020
Status ogłoszenia: Opublikowane
Termin składania ofert
2020-09-30
Data opublikowania ogłoszenia
2020-09-22
Planowany termin podpisania umowy
2020-10
OGŁOSZENIE
OFERTY
PYTANIA
Powstaje w kontekście naboru

POIR.03.02.02-IP.04-00-N71/20
Załączniki
1. formularz oferty i oświadczenia
2. Layout hala 1
3. Layout hala 2

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Form-Plast SA
Toruńska 143
85-831 Bydgoszcz
NIP: 5540234626
Osoby do kontaktu
Mariusz Adamik
tel.: 502787639
e-mail: madamik@form-plast.com.pl

Części zamówienia
Część 1
Usługa budowy i montażu dwóch obiegów instalacji wodnej PCV
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
TAK
Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Usługa budowy i montażu dwóch obiegów instalacji wodnej PCV do chłodzenia wtryskarek zgodnie z przedstawionym schematem.
Instalacja musi posiadać przyłącza do każdej maszyny, w załączniku podajemy wymiary hal i layout maszyn. wykonanie usługi będzie się odbywać podczas pracy zakładu, nie przewiduje się wyłączenia hal produkcyjnych, dopuszczalne są tylko wyłączenia miejscowe. Termin wykonania usługi nie może być dłuższy niż 8 tygodni.

Okres gwarancji
24 mc
Kody CPV
31140000-9 Układy chłodzące
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Gmina
Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości, oraz nie znajdują się w stanie likwidacji - za spełnienie warunków Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia - za spełnienie warunków Zamawiający uzna podpisanie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Posiada doświadczenie w tego typu usługach, które udokumentuje listą realizacji z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty.
4. Nie podlega wykluczeniu z postepowania z powodu istnienia konfliktu interesów ze względu na powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Spełnienie powyższych warunków będzie weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
5. Złożą prawidłowo wypełnioną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami zgodnie z zapytaniem ofertowym.
6. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, a jego oferta będzie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przy wyborze ofert.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cenowym:
najniższa cena netto za realizację całości zamówienia podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę systemu chłodzącego do dwóch linii produkcyjnych wtryskarek

link do pełnego zapytania:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34691
Termin składania ofert
do dnia 10-09-2020
Numer ogłoszenia
34691
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać:
a) na formularzu oferty - stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami
b) w terminie do dnia 10.09.2020 r.
c)osobiście lub poprzez wysyłkę pocztą / kurierem na adres zamawiającego : Form-Plast SA ul. Toruńska 143 85-831 Bydgoszcz lub na adres mailowy maciej@form-plast.com.pl
Oferty dostarczone osobiście lub poprzez wysyłkę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta systemy chłodzące".
W przypadku ofert które będą wysyłane pocztą/kurierem liczy się data wpływu ofert do siedziby Zamawiającego.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego a nie data jej wysłania. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego należy składać w formie pisemnej na adres email osoby do kontaktu: maciej@form-plast.com.pl, odpowiedzi zostaną udzielone w terminie do 2 dni roboczych.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
maciej@form-plast.com.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Maciej Pietraszek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48502787630
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych wraz z montażem: System chłodzący do dwóch linii produkcyjnych wtryskarek.
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
3. Szacowana wartość zamówienia przekracza wartość 50 000 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
4. W związku z realizacją projektu pt. ,,Wdrożenie innowacyjnej technologii Nitrogen Cell i rozpoczęcie produkcji nowych produktów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologicznie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
Dostawa systemu chłodzącego do dwóch linii produkcyjnych wtryskarek składających się z :
- dwóch agregatów o minimalnej wydajności odpowiednio 600 kW i 400 kW,
- chłodni wentylatorowych z opcją freecoolingu,
- modułów hydraulicznych po minimum 2 x 15 kW i przepływie minimum 57 m3/h, ciśnienie 4,5 bara,
- wymiennikami ciepła odseparowujących glikol / woda,
- szaf sterowniczych z kompletną automatyką,
- instalacje połączeniową do istniejących obiegów,
- zbiorniki buforowe o pojemności minimum 4000 L,
- uruchomienie na obiekcie wraz ze szkoleniem pracowników,
- gwarancje minimum 24 miesiące .
Informacje dodatkowe:
1. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowych urządzeń,
2. W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji całości Zamówienia
3. Wynagrodzenie określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności umowy i nie będzie podlegało zmianom,
4. Wymagana dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim określająca parametry wymagane zapytaniem.
Kod CPV
31140000-9
Nazwa kodu CPV
Układy chłodzące
Harmonogram realizacji zamówienia
Umowa będzie zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do 31.12.2021 r.
Załączniki
Zapytanie ofertowe nr 9 (kliknij aby otworzyć)
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości, oraz nie znajdują się w stanie likwidacji - za spełnienie warunków Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego,
2. Posiadają doświadczenie: oferent wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostawy systemów chłodzenia, na potwierdzenie tego warunku Oferent przedstawi na załączniku nr 2 do zapytania ofertowe listę dostaw wykonanych w tym okresie,
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia - za spełnienie warunków Zamawiający uzna podpisanie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego,
4. Nie podlega wykluczeniu z postepowania z powodu istnienia konfliktu interesów ze względu na powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego postepowania a Wykonawcą.
Spełnienie powyższych warunków będzie weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
5. Złożą prawidłowo wypełnioną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami zgodnie z zapytaniem ofertowym,
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone , właściwie podpisane przez Wykonawcę odpowiednie dokumenty i oświadczenia,
7. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, a jego oferta będzie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty nakorzystniejszej.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami:
1. Cena.
Łączna cena netto za realizacje całości zamówienia podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Waga punktowa = 50 punktów, w tym kryterium można uzyskać maksymalnie 50 punktów, punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
Liczba punktów = (Cmin / Cof)*50 pkt, gdzie Cmin to najniższa cena netto, Cof to cena netto ocenianej oferty,
2. Termin realizacji.
Czas dostawy i uruchomienia - podany w tygodniach od podpisania umowy.
Waga punktów = 50 punktów, w tym kryterium można uzyskać maksymalnie 50 punktów zgodnie z poniższą punktacją:
- do 8 tygodni - 50 pkt
- od 9 do 10 tygodni - 25 pkt
- powyżej 10 tygodni - 0 pkt.
3. W ramach oceny ofert w zakresie zamówienia oferent może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. W sytuacji kiedy Wykonawca którego oferta jest najkorzystniejsza uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Oferentem którego oferta jest z pozostałych najkorzystniejsza.
5. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych i zagranicznych, ceną podlegającą ocenie jako kryterium będzie łączna cena netto bez podatku VAT określona w PLN, w przypadku ofert w innej walucie zostaną one przeliczone według średniego kursu NBP.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z oferentami.
Wykluczenia
1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych w zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Form-Plast S.A.
Adres
Toruńska 143
85-831 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz
Numer telefonu
523703300
Fax
523703350
NIP
5540234626
Numer naboru
POIR.03.02.02-IP.04-00-N71/20
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Wycinarki drutowej

link do pełnego zapytania:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationpropo...

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 31-07-2020
Numer ogłoszenia
33350
Status ogłoszenia
Zakonczone
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać :
a) na formularzu oferty – stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami
b) w terminie do dnia 31.07.2020 r.
c) osobiście lub poprzez wysyłkę pocztą/kurierem na adres zamawiającego:
FORM-PLAST SA
ul. Toruńska 143
85-831 Bydgoszcz
lub na adres mailowy: maciej@form-plast.com.pl
Oferty złożone osobiście lub poprzez wysyłkę, należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta – Wycinarka drutowa”
W przypadku ofert, które będą wysyłane pocztą/kurierem, liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego, należy składać w formie pisemnej na adres email wskazanej osoby do kontaktu: maciej@form-plast.com.pl natomiast odpowiedzi zostaną udzielone w terminie 2 dni roboczych
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Maciej Pietraszek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48502787630
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem - Wycinarka drutowa
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę 50 000 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii Nitrogen Cell i rozpoczęcie produkcji nowych produktów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Przedmiot zamówienia
Wycinarka drutowa - 1szt.
Minimalne parametry techniczne:
1. Zakres pola obróbczego minimalne przesuwy X = 800 mm; Y = 600 mm; Z=500mm; U=200mm; V=200mm i kącie cięcia do 45o
2. Nośność stołu roboczego minimum 3 000kg;
3. Korpus żeliwny;
4. Minimalne wymiary wanny 1400 mm x 1020mm;
5. Minimalny ciężar szpuli drutu 20kg;
6. Musi posiadać układ antykorozyjny;
7. Układ automatycznego usuwania wycinanych rdzeni z matryc.
Informacje dodatkowe:
1. Zamówienie obejmuje dostawę wyłącznie fabrycznie nowego urządzenia;
2. Oferowany środek trwały musi spełniać wszystkie wymagania polskich norm, przepisów UDT, Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i być oznaczona znakiem CE;
3. Musi zostać zapewniony System ochrony stref pracy, który musi odpowiadać aktualnie obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej normom i przepisom BHP.
4. Wymagana jest:
a. dokumentacja techniczno-ruchowa z instrukcją obsługi eksploatacji i konserwacji w języku polskim,
b. karta gwarancji,
c. deklaracje zgodności,
d. atesty i certyfikaty CE.
5. W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji Zamówienia.
6. Wynagrodzenie określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności Umowy i nie będzie podlegało zmianom.
7. Wymagana dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim określając parametry wymagane zapytaniem.
Kod CPV
42610000-5
Nazwa kodu CPV
Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe
Harmonogram realizacji zamówienia
Umowa będzie zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do 31.12.2021 r.
Załączniki
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego
2. Posiadają doświadczenie:
Oferent wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostawy obrabiarek.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Oferent przedstawi na załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, wykaz/opis dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów ze względu na powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie niniejszego warunku będzie weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Złożą prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami zgodnie z wymaganiami w zapytaniu ofertowym
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone, właściwie podpisane przez Wykonawcę odpowiednie dokumenty i oświadczenia.
7. W przypadku niepełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, a jego oferta będzie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
Wiedza i doświadczenie
Dostawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedze i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Potencjał techniczny
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Dodatkowe warunki
1.Brak powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami zasady konkurencyjności, tj. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy z Dostawcą, określone w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.
2.Spełnienie wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu skłania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Dostawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
5.Wybrany Dostawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności:
a. zmiany terminu realizacji, w tym np. modyfikacja dotychczasowego harmonogramu projektu. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:
• decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, interpretacje lub odpowiedzi instytucji zarządzającej, wyroki sądowe itp.),
• zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w Opisie Zamówienia,
• zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego
• opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, od niego niezależnych;
b. zmiany terminu i zasad płatności:
• w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. w sytuacja odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu.
• zasad i sposobu płatności;
c. zmiany przedmiotu zamówienia: zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku:
• zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia.
• zmiana powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania Zamówienia jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym Zamówieniem a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
a. tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub
b. zamówienia jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie zamówienia w całości.
d. Zmiany o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem akceptacji ich przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia".
 
Dostawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
Lp.
Kryterium
Waga przypisana kryterium, sposób przyznawania punktacji
1.
Cena
Łączna cena netto za realizację zamówienia podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Waga punktowa = 50 punktów,
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów = (Cmin / Cof)*50 pkt gdzie
Cmin - najniższa cena netto spośród wszystkich ofert (spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym);
Cof – cena netto podana w ocenianej ofercie.
2.
Termin realizacji
Czas dostawy i uruchomienia – podany w dniach od podpisania umowy
Waga punktowa = 50 punktów,
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 50 punktów:
Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku = (Tmin / Tof) x 50 pkt
gdzie:
Tmin – Najkrótszy termin realizacji w dniach spośród badanych ofert;
Tof - Termin realizacji w dniach oferty badanej.
2. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN. W przypadku ofert w innych walutach, kwota netto waluty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP.
3. W ramach oceny ofert w zakresie zamówienia Oferent może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
a. Zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta otrzyma największa liczbę punktów łącznie w 2 kryteriach oceny ofert. Oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
b. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Oferentami.
Wykluczenia
1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające co najmniej dwóch wymienionych cech technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
FORM-PLAST S.A.
Adres
Toruńska 143
85-831 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz
Numer telefonu
523703300
Fax
523703350
NIP
5540234626
Numer naboru
POIR.03.02.02-IP.04-00-N71/20
 

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Abplanalp Sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 36 02-979 Warszawa; 30.07.2020 r. e-mail cena 789 686,00

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę układu plastyfikującego do wtryskarki

link do pełnego zapytania : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationpropo...

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 10-07-2020
Numer ogłoszenia
33358
Status ogłoszenia
Zakończone
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać :
a) na formularzu oferty – stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami
b) w terminie do dnia 10.07.2020
c) osobiście lub poprzez wysyłkę pocztą/kurierem na adres zamawiającego:
FORM-PLAST SA
ul. Toruńska 143
85-831 Bydgoszcz
lub na adres mailowy: maciej@form-plast.com.pl
Oferty złożone osobiście lub poprzez wysyłkę, należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta układ plastyfikacyjny do wtryskarki”
W przypadku ofert, które będą wysyłane pocztą/kurierem, liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego, należy składać w formie pisemnej na adres email wskazanej osoby do kontaktu: maciej@form-plast.com.pl natomiast odpowiedzi zostaną udzielone w terminie 2 dni roboczych.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Maciej Pietraszek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48502787630
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych wraz z montażem - układu plastyfikującego do wtryskarki - 1 szt.
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę 50 000 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii Nitrogen Cell i rozpoczęcie produkcji nowych produktów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Przedmiot zamówienia
Układ plastyfikacyjny do wtryskarki - 1szt.
Minimalne parametry techniczne:
1. Wykonanie w metalu ze stali ulepszanej cieplnie i azotowanej w wielogodzinnym procesie o grubości warstwy azotowanej min. 06mm i twardości powierzchni ściernych min 65HRC zgodnie z załączonym plikiem:
a. Ślimaka o średnicy 130 mm i całkowitej długości 3148 mm;
b. Cylindra plastyfikującego o całkowitej długości 3 665 mm i średnicy zewn. 300 mm i otworze 130 mm;
2. Wszystkie niezbędne dane jak materiał, tolerancja wykonania twardości są podane w załączonym pliku 3D w STP.
Informacje dodatkowe:
1. Zamówienie obejmuje dostawę wyłącznie fabrycznie nowego urządzenia.
2. W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji Zamówienia.
3. Wynagrodzenie określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności Umowy i nie będzie podlegało zmianom.
4. Wymagana dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim określając parametry wymagane zapytaniem.
Kod CPV
42994200-2
Nazwa kodu CPV
Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych
Harmonogram realizacji zamówienia
Umowa będzie zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do 31.12.2021 r.
Załączniki
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego
2. Posiadają doświadczenie :
Oferent wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostawy maszyn do przerobu tworzyw sztucznych
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Oferent przedstawi na załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, wykaz/opis dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów ze względu na powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie niniejszego warunku będzie weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Złożą prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami zgodnie z wymaganiami w zapytaniu ofertowym
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone, właściwie podpisane przez Wykonawcę odpowiednie dokumenty i oświadczenia.
7. W przypadku niepełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, a jego oferta będzie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
Wiedza i doświadczenie
Dostawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedze i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Potencjał techniczny
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Dodatkowe warunki
1.Brak powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami zasady konkurencyjności, tj. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy z Dostawcą, określone w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.
2.Spełnienie wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu skłania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Dostawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
5.Wybrany Dostawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności:
a. zmiany terminu realizacji, w tym np. modyfikacja dotychczasowego harmonogramu projektu. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:
- decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, interpretacje lub odpowiedzi instytucji zarządzającej, wyroki sądowe itp.),
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w Opisie Zamówienia,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, od niego niezależnych;
b. zmiany terminu i zasad płatności:
- w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. w sytuacja odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu.
- zasad i sposobu płatności;
c. zmiany przedmiotu zamówienia: zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku:
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia.
- zmiana powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania Zamówienia jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym Zamówieniem a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
a. tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub
b. zamówienia jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie zamówienia w całości.
d. Zmiany o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem akceptacji ich przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia".
 
Dostawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
Lp.
Kryterium
Waga przypisana kryterium, sposób przyznawania punktacji
1.
Cena netto
Łączna cena netto za realizację zamówienia podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Waga punktowa = 50 punktów,
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów = (Cmin / Cof)*50 pkt
gdzie
Cmin – najniższa cena netto spośród wszystkich ofert (spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym);
Cof – cena netto podana w ocenianej ofercie.
2.
Twardość i grubość warstwy powierzchniowej
Waga punktowa = 20 punktów
W tym kryterium można uzyskać 20 punktów, gdy grubość min 0,6mm i twardość powyżej 66HRC
Nie spełnienie kryterium (gorsze parametry) – 0 punktów
3.
Termin realizacji
Czas dostawy i uruchomienia – podany w tygodniach od podpisania umowy
Waga punktowa = 30 punktów
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów:
przy czym za deklarowany czas dostawy:
- Do 8 tygodni – 30 punktów
- Za każdy kolejny tydzień – o 10 punktów mniej
2. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN. W przypadku ofert w innych walutach, kwota netto waluty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP.
3. W ramach oceny ofert w zakresie zamówienia Oferent może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
a. Zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta otrzyma największa liczbę punktów łącznie w 2 kryteriach oceny ofert. Oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
b. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Oferentami.
Wykluczenia
1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
FORM-PLAST S.A.
Adres
Toruńska 143 
85-831 Bydgoszcz 
kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz 
Numer telefonu
523703300
Fax
523703350
NIP
5540234626
Numer naboru
POIR.03.02.02-IP.04-00-N71/20
 
Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
ELKREM Sp. z o.o. ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń; 06.07.2020 r.; 117 499,00
 
 

-----------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Obrabiarki dużej 4- 5-cio osiowej z paletami

link do pełnego zapytania :https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33332

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 31-07-2020
Numer ogłoszenia
33332
Status ogłoszenia
Zakończone
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać :
a) na formularzu oferty – stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami
b) w terminie do dnia 31.07.2020 r.
c) osobiście lub poprzez wysyłkę pocztą/kurierem na adres zamawiającego:
FORM-PLAST SA
ul. Toruńska 143
85-831 Bydgoszcz
lub na adres mailowy: maciej@form-plast.com.pl
Oferty złożone osobiście lub poprzez wysyłkę, należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta - Obrabiarka mała 5-cio osiowa z paletami”
W przypadku ofert, które będą wysyłane pocztą/kurierem, liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego, należy składać w formie pisemnej na adres email wskazanej osoby do kontaktu: maciej@form-plast.com.pl natomiast odpowiedzi zostaną udzielone w terminie 2 dni roboczych.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Maciej Pietraszek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48502787630
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem - Obrabiarka mała 5-cio osiowa z paletami
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę 50 000 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii Nitrogen Cell i rozpoczęcie produkcji nowych produktów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
zapraszamy do składania ofert na dostawę Obrabiarki dużej 4-5 osiowej z paletami
Przedmiot zamówienia
Obrabiarka dużej 4-5 osiowej z paletami - 1szt.
Minimalne parametry techniczne:
1. Nośność palet min 2 500kg;
2. Ilość palet min. 2szt;
3. Zakres pola obróbczego X=1300mm; Y= 1 200mm; Z= 1 250mm;
4. Prędkość obrotowa wrzeciona minimum 12 000obr/min;
5. Moment obrotowy na wrzecionie 750Nm;
6. Magazyn narzędzi dla minimum 50 szt;
Informacje dodatkowe:
1. Zamówienie obejmuje dostawę wyłącznie fabrycznie nowego urządzenia.
2. Oferowany środek trwały musi spełniać wszystkie wymagania polskich norm, przepisów UDT, Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i być oznaczona znakiem CE;
3. Musi zostać zapewniony System ochrony stref pracy, który musi odpowiadać aktualnie obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej normom i przepisom BHP.
4. Wymagana jest:
a. dokumentacja techniczno-ruchowa z instrukcją obsługi eksploatacji i konserwacji w języku polskim,
b. karta gwarancji,
c. deklaracje zgodności,
d. atesty i certyfikaty CE
5. W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji Zamówienia.
6. Wynagrodzenie określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności Umowy i nie będzie podlegało zmianom.
7. Wymagana dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim określając parametry wymagane zapytaniem.
Kod CPV
42620000-8
Nazwa kodu CPV
Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania
Harmonogram realizacji zamówienia
Umowa będzie zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do 31.12.2021 r.
Załączniki
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego
2. Posiadają doświadczenie:
Oferent wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostaw obrabiarek.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Oferent przedstawi na załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, wykaz/opis dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów ze względu na powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie niniejszego warunku będzie weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Złożą prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami zgodnie z wymaganiami w zapytaniu ofertowym
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone, właściwie podpisane przez Wykonawcę odpowiednie dokumenty i oświadczenia.
7. W przypadku niepełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, a jego oferta będzie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
Wiedza i doświadczenie
Dostawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedze i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Potencjał techniczny
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Dodatkowe warunki
1.Brak powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami zasady konkurencyjności, tj. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy z Dostawcą, określone w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.
2.Spełnienie wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu skłania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Dostawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
5.Wybrany Dostawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności:
a. zmiany terminu realizacji, w tym np. modyfikacja dotychczasowego harmonogramu projektu. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:
- decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, interpretacje lub odpowiedzi instytucji zarządzającej, wyroki sądowe itp.),
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w Opisie Zamówienia,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, od niego niezależnych;
b. zmiany terminu i zasad płatności:
- w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. w sytuacja odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu.
- zasad i sposobu płatności;
c. zmiany przedmiotu zamówienia: zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku:
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia.
- zmiana powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania Zamówienia jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym Zamówieniem a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
a. tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub
b. zamówienia jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie zamówienia w całości.
d. Zmiany o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem akceptacji ich przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia".
 
Dostawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
Lp.
Kryterium
Waga przypisana kryterium, sposób przyznawania punktacji
1.
Cena
Łączna cena netto za realizację zamówienia podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Waga punktowa = 50 punktów,
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów = (Cmin / Cof)*50 pkt
gdzie
Cmin - najniższa cena netto spośród wszystkich ofert (spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym);
Cof – cena netto podana w ocenianej ofercie.
2.
Termin realizacji
Czas dostawy i uruchomienia – podany w tygodniach od podpisania umowy
Waga punktowa = 50 punktów,
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 50 punktów zgodnie z poniższą punktacją:
1. 24 tygodnie – 0,00 punktów
2. Każdy tydzień poniżej 24 tygodni + 10 punktów
2. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN. W przypadku ofert w innych walutach, kwota netto waluty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP.
3. W ramach oceny ofert w zakresie zamówienia Oferent może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
a. Zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta otrzyma największa liczbę punktów łącznie w 2 kryteriach oceny ofert. Oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
b. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Oferentami.
Wykluczenia
1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
FORM-PLAST S.A.
Adres
Toruńska 143
85-831 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz
Numer telefonu
523703300
Fax
523703350
NIP
5540234626
Numer naboru
POIR.03.02.02-IP.04-00-N71/20
 
 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Obrabiarki 5-cio osiowej z paletami

link do pełnego zapytania:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationpropo...

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 31-07-2020
Numer ogłoszenia
33356
Status ogłoszenia
Zakończone
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać :
a) na formularzu oferty – stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami b) w terminie do dnia 31.07.2020 r.
c) osobiście lub poprzez wysyłkę pocztą/kurierem na adres zamawiającego:
FORM-PLAST SA
ul. Toruńska 143
85-831 Bydgoszcz
lub na adres mailowy: maciej@form-plast.com.pl
Oferty złożone osobiście lub poprzez wysyłkę, należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta - Obrabiarka mała 5-cio osiowa z paletami”
W przypadku ofert, które będą wysyłane pocztą/kurierem, liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego, należy składać w formie pisemnej na adres email wskazanej osoby do kontaktu: recepcja@form-plast.com.pl natomiast odpowiedzi zostaną udzielone w terminie 2 dni roboczych.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Maciej Pietraszek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48502787630
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych wraz z montażem - Obrabiarka 5-cio osiowa z paletami szt.1
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę 50 000 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii Nitrogen Cell i rozpoczęcie produkcji nowych produktów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę
Przedmiot zamówienia
Obrabiarka 5-cio osiowa z paletami - 1szt.
Minimalne parametry techniczne:
1. przesuwy: X= 500 mm, Y= 550 mm, Z=400 mm A= +450/-1100; C=3600;
2. pracująca w systemie paletowym o nośności palet 200 -400 kg, przy czym ilość palet od 6 do 8;
3. o dokładności pozycjonowania mniejszej od <0,01 mm;
4. wrzeciono o szybkości obrotowej min. 15 000 obr/min i momencie obrotowym min 70 Nm zapewniające zarówno wydajną obróbkę półwykańczającą jak i wykańczającą;
5. posiadać cechy INDUSTRY 4.0 takie jak zdolność do zdalnego przesyłania danych, efektywne wykorzystywanie automatycznego sposobu pracy w systemie wielopaletowym automatycznie stosowanie korekt zmieniających się warunków otoczenia takich jak temperatura itp.;
Informacje dodatkowe:
1. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego lub po ekspozycyjnego urządzenia.
2. Oferowany środek trwały musi spełniać wszystkie wymagania polskich norm, przepisów UDT, Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i być oznaczona znakiem CE.
3. Musi zostać zapewniony System ochrony stref pracy, który musi odpowiadać aktualnie obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej normom i przepisom BHP.
4. Wymagana jest:
a. dokumentacja techniczno-ruchowa z instrukcją obsługi eksploatacji i konserwacji w języku polskim,
b. karta gwarancji,
c. deklaracje zgodności,
d. atesty i certyfikaty CE.
5. W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji Zamówienia.
6. Wynagrodzenie określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności Umowy i nie będzie podlegało zmianom.
7. Wymagana dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim określając parametry wymagane zapytaniem.
Kod CPV
42620000-8
Nazwa kodu CPV
Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania
Harmonogram realizacji zamówienia
Umowa będzie zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do 31.12.2021 r
Załączniki
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego
2. Posiadają doświadczenie:
Oferent wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostaw obrabiarek.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Oferent przedstawi na załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, wykaz/opis dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów ze względu na powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie niniejszego warunku będzie weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Złożą prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami zgodnie z wymaganiami w zapytaniu ofertowym
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone, właściwie podpisane przez Wykonawcę odpowiednie dokumenty i oświadczenia.
7. W przypadku niepełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, a jego oferta będzie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
Wiedza i doświadczenie
Dostawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedze i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Potencjał techniczny
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Dodatkowe warunki
1.Brak powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami zasady konkurencyjności, tj. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy z Dostawcą, określone w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.
2.Spełnienie wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu skłania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Dostawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
5.Wybrany Dostawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności:
2.1. zmiany terminu realizacji, w tym np. modyfikacja dotychczasowego harmonogramu projektu. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:
a) decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, interpretacje lub odpowiedzi instytucji zarządzającej, wyroki sądowe itp.),
b) zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w Opisie Zamówienia,
c) zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego
d) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, od niego niezależnych;
2.2. zmiany terminu i zasad płatności:
a) w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. w sytuacja odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu.
b) zasad i sposobu płatności;
2.3. zmiany przedmiotu zamówienia: zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia.
b) zmiana powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania Zamówienia jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym Zamówieniem a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
a. tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub
b. zamówienia jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie zamówienia w całości.
2.4. Zmiany o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem akceptacji ich przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia".
 
Dostawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
Lp.
Kryterium
Waga przypisana kryterium, sposób przyznawania punktacji
1.
Cena
Łączna cena netto za realizację zamówienia podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Waga punktowa = 50 punktów,
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 50 punktów za najmniejszą cenę.
2.
Termin realizacji
Czas dostawy i uruchomienia – podany w dniach od podpisania umowy
Waga punktowa = 50 punktów,
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 50 punktów:
Punktacja będzie przyznana w wysokości 25 pkt
gdy dostawa do 8 tygodni,
gdy dostawa do 4 tygodni to 50 pktów
2. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN. W przypadku ofert w innych walutach, kwota netto waluty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP
3. W ramach oceny ofert w zakresie zamówienia Oferent może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
3.1 Zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta otrzyma największa liczbę punktów łącznie w 2 kryteriach oceny ofert. Oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
3.2 W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.
3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Oferentami.
Wykluczenia
1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
FORM-PLAST S.A.
Adres
Toruńska 143 
85-831 Bydgoszcz 
kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz 
Numer telefonu
523703300
Fax
523703350
NIP
5540234626
Numer naboru

POIR.03.02.02-IP.04-00-N71/20

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
GF Machining Solution Sp. z o.o. Aleje Krakowskie 81 05-090 Raszyn cena 1 250 000,00

 
 

-----------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  na dostawę Sterownika do wtryskarki

link do pełnego zapytania:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationpropo...

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 10-07-2020
Numer ogłoszenia
33361
Status ogłoszenia
Zakończone
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać :
a) na formularzu oferty – stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami
b) w terminie do dnia 10.07.2020 r.
c) osobiście lub poprzez wysyłkę pocztą/kurierem na adres zamawiającego:
FORM-PLAST SA
ul. Toruńska 143
85-831 Bydgoszcz
lub na adres mailowy: maciej@form-plast.com.pl
Oferty złożone osobiście lub poprzez wysyłkę, należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta sterownik do wtryskarki”
W przypadku ofert, które będą wysyłane pocztą/kurierem, liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego, należy składać w formie pisemnej na adres email wskazanej osoby do kontaktu: maciej@form-plast.com.pl natomiast odpowiedzi zostaną udzielone w terminie 2 dni roboczych.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Maciej Pietraszek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48502787630
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych - Sterownik do wtryskarki - 1 szt.
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę 50 000 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii Nitrogen Cell i rozpoczęcie produkcji nowych produktów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Przedmiot zamówienia
Sterownik do wtryskarki - 1szt., o następujących parametrach:
1. końcówka mieszająca ślimaka - kontroler na bazie systemu, który powinien współpracować ze ślimakiem plastyfikującym fi=130 mm dla wagi wypraski ok. 7 000g,
2. Parametry systemu:
- minimalne ciśnienie gazu dostarczanego do kontrolera 30 bar,
- maksymalne ciśnienie wtryskiwanego azotu 200 bar,
3. Kontroler musi precyzyjnie nadzorować ilością i ciśnieniem wtryskiwanego poprzez wielopunktowe wtryskiwacze gazu do cylindra plastyfikującego tuż przed samym wtryskiem.
Informacje dodatkowe:
1. Zamówienie obejmuje dostawę wyłącznie fabrycznie nowego urządzenie.
2. W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji Zamówienia.
3. Wynagrodzenie określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności Umowy i nie będzie podlegało zmianom.
4. Wymagana dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim określając parametry wymagane zapytaniem .
Kod CPV
31682210-5
Nazwa kodu CPV
Aparatura i sprzęt sterujący
Harmonogram realizacji zamówienia
Umowa będzie zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do 31.12.2020 r.
Załączniki
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego
2. Posiadają doświadczenie :
Oferent wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostaw sterowników do wtryskarek.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Oferent przedstawi na załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, wykaz/opis dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów ze względu na powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie niniejszego warunku będzie weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Złożą prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami zgodnie z wymaganiami w zapytaniu ofertowym
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone, właściwie podpisane przez Wykonawcę odpowiednie dokumenty i oświadczenia.
7. W przypadku niepełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, a jego oferta będzie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
Wiedza i doświadczenie
Dostawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedze i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Potencjał techniczny
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Dodatkowe warunki
1.Brak powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami zasady konkurencyjności, tj. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy z Dostawcą, określone w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.
2.Spełnienie wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu skłania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Dostawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
5.Wybrany Dostawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności:
a. zmiany terminu realizacji, w tym np. modyfikacja dotychczasowego harmonogramu projektu. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:
- decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, interpretacje lub odpowiedzi instytucji zarządzającej, wyroki sądowe itp.),
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w Opisie Zamówienia,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, od niego niezależnych;
b. zmiany terminu i zasad płatności:
- w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. w sytuacja odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu.
- zasad i sposobu płatności;
c. zmiany przedmiotu zamówienia: zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku:
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia.
- zmiana powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania Zamówienia jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym Zamówieniem a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
a. tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub
b. zamówienia jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie zamówienia w całości.
d. Zmiany o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem akceptacji ich przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia".
 
Dostawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
Lp.
Kryterium
Waga przypisana kryterium,
sposób przyznawania punktacji
1.
Cena netto
Łączna cena netto za realizację zamówienia podana przez
Waga punktowa = 70 punktów,
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 70 punktów.
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów = (Cmin / Cof)*70pkt
gdzie
Cmin - najniższa cena netto spośród wszystkich ofert (spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym);
Cof – cena netto podana w ocenianej ofercie.
2.
Termin dostawy
Czas dostawy i uruchomienia – podany w tygodniach od podpisania umowy
Waga punktowa = 30 punktów,
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów:
przy czym za deklarowany czas dostawy:
- Do 4 tygodni – 30 punktów;
- Za każdy kolejny tydzień – o 10 punktów mniej;
- Minimalna ocena to 0 punktów.
2. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN. W przypadku ofert w innych walutach, kwota netto waluty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP.
3. W ramach oceny ofert w zakresie zamówienia Oferent może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
a. Zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta otrzyma największa liczbę punktów łącznie w 2 kryteriach oceny ofert. Oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
b. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Oferentami.
Wykluczenia
1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
FORM-PLAST S.A.
Adres
Toruńska 143 
85-831 Bydgoszcz 
kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz 
Numer telefonu
523703300
Fax
523703350
NIP
5540234626
Numer naboru
POIR.03.02.02-IP.04-00-N71/20
 

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Trexel Inc. 100 Research Drive 01887 Wilmington MA, USA 03.07.2020 579 111,00 zł

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7BGK2020 na dostawę systemu do zarządzania narzędziownią

link do pełnego zapytania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33362

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 10-07-2020
Numer ogłoszenia
33362
Status ogłoszenia
Zakończone
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać :
a) na formularzu oferty – stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami
b) w terminie do dnia 10.07.2020 r.
c) osobiście lub poprzez wysyłkę pocztą/kurierem na adres zamawiającego:
FORM-PLAST SA
ul. Toruńska 143
85-831 Bydgoszcz
lub na adres mailowy: maciej@form-plast.com.pl
Oferty złożone osobiście lub poprzez wysyłkę, należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta - System do zarządzania narzędziownią”
W przypadku ofert, które będą wysyłane pocztą/kurierem, liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego, należy składać w formie pisemnej na adres email wskazanej osoby do kontaktu: maciej@form-plast.com.pl natomiast odpowiedzi zostaną udzielone w terminie 2 dni roboczych.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Maciej Pietraszek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48502787630
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych- System do zarządzania narzędziownią - 1 szt
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę 50 000 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii Nitrogen Cell i rozpoczęcie produkcji nowych produktów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Przedmiot zamówienia
System do zarządzania narzędziownią - 1szt.
Minimalne parametry techniczne:
a. Zarządzanie dokumentacją utworzoną w systemie NX,
b. Zintegrowane zarządzanie zmianą konstrukcyjną i technologiczną.
c. Pełna, bezpośrednia integracja z aplikacją NX w najnowszych wersjach w momencie, gdy się takie pojawią.
d. Możliwość zarządzanie przygotowanymi paczkami postprocesorów i szablonów operacji bezpośrednio w systemie zarządzania.
e. Wstawianie maszyn do symulacji w systemie NX CAM bezpośrednio z systemu PLM.
f. Automatyczne tworzenie plików JT na podstawie zapisywanej geometrii z systemów CAD.
g. Podgląd modeli i złożeń na podstawie wygenerowanych plików JT.
h. Możliwość wysyłania klientom zabezpieczonych plików JT z możliwością dokonywania pomiarów i wstawiania komentarzy bezpośrednio z systemu zarządzania.
i. Dostępność interfejsów zarówno za pomocą instalowanej aplikacji jak i wersji przeglądarkowej, w tym także na tablety i smartfony.
j. Dostęp do systemu zarówno przez interfejs 2-Tier (bez serwera http) jak i 4-Tier (z serwerem http)
k. Możliwość pracy zarządzanej w NX w trybie Off-line.
l. Praca w systemie MultiCAD z poziomu systemu zarządzania PLM (bezpośrednie wykorzystanie modeli utworzonych w różnych systemach CAD bez konieczności wykorzystywania dodatkowych translatorów.
m. Wykorzystywanie lokalnego synchronizowania plików (biblioteka podręczna) z serwerem w celu minimalizacji wymiany danych z systemem zarządzania.
n. Wsparcie baz danych MS SQL Server oraz Oracle.
o. Możliwość zarządzania bazą narzędzi i przyrządów (3D) współpracującą z NX CAM
p. Możliwość wysyłania danych (programów NC) na maszyny bezpośrednio z systemu PLM z możliwością pobrania do systemu informacji zwrotnej
q. Możliwość rozszerzenia systemu o zintegrowane zarządzanie projektowaniem wytwarzania części oraz montażem.
r. Możliwość rozszerzenia systemu o zarządzanie harmonogramowaniem projektów.
s. Praca równoległa na minimum 10 stanowiskach jednocześnie,
t. Możliwość pracy zdalnej,
Kod CPV
48100000-9
Nazwa kodu CPV
Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
Harmonogram realizacji zamówienia
Umowa będzie zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do 31.12.2021 r.
Załączniki
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego
2. Posiadają doświadczenie:
Oferent wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostawy systemów zarządzania.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Oferent przedstawi na załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, wykaz/opis dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów ze względu na powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
str. 3
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie niniejszego warunku będzie weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Złożą prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami zgodnie z wymaganiami w zapytaniu ofertowym
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone, właściwie podpisane przez Wykonawcę odpowiednie dokumenty i oświadczenia.
7. W przypadku niepełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, a jego oferta będzie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
Wiedza i doświadczenie
Dostawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedze i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Potencjał techniczny
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Dodatkowe warunki
1.Brak powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami zasady konkurencyjności, tj. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy z Dostawcą, określone w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.
2.Spełnienie wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu skłania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Dostawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
5.Wybrany Dostawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności:
a. zmiany terminu realizacji, w tym np. modyfikacja dotychczasowego harmonogramu projektu. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:
- decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, interpretacje lub odpowiedzi instytucji zarządzającej, wyroki sądowe itp.),
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w Opisie Zamówienia,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, od niego niezależnych;
b. zmiany terminu i zasad płatności:
- w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. w sytuacja odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu.
- zasad i sposobu płatności;
c. zmiany przedmiotu zamówienia: zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku:
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia.
- zmiana powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania Zamówienia jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym Zamówieniem a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
a. tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub
b. zamówienia jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie zamówienia w całości.
d. Zmiany o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem akceptacji ich przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia".
 
Dostawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
Lp.
Kryterium
Waga przypisana kryterium, sposób przyznawania punktacji
1.
Cena netto
Łączna cena netto za realizację zamówienia podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Waga punktowa = 50 punktów,
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów = (Cmin / Cof)*50pkt
gdzie
Cmin - najniższa cena netto spośród wszystkich ofert (spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym);
Cof – cena netto podana w ocenianej ofercie.
2.
Współpraca z systemem CAD Siemens NX
Waga punktowa =20 punktów,
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów:
Współpraca – 20 punktów
Brak współpracy - 0 punktów
3.
Termin wdrożenia
Waga punktowa = 30 punktów,
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów, przy czym:
1. Wdrożenie w okresie do 4 tygodni – 30 punktów
2. Termin wdrożenia powyżej 4 tygodni – za każdy tydzień dłużej – minus 10 punktów
3. Minimum punktacji wynosi 0 punktów
2. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN. W przypadku ofert w innych walutach, kwota netto waluty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP.
3. W ramach oceny ofert w zakresie zamówienia Oferent może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
a. Zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta otrzyma największa liczbę punktów łącznie w kryteriach oceny ofert. Oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
b. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Oferentami.
Wykluczenia
1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
FORM-PLAST S.A.
Adres
Toruńska 143
85-831 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz
Numer telefonu
523703300
Fax
523703350
NIP
5540234626
Numer naboru
POIR.03.02.02-IP.04-00-N71/20
 
Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
CAMdivision Sp. z o.o. ul. Sosnowa10 55-330 Błonie; 09.07.2020 r.; 95 275,00 zł 

-----------------------------------------------------------------------------

 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę programu do budowy i badań wytrzymałościowych struktury

 link do pełnego zapytania : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationpropo...

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 10-07-2020
Numer ogłoszenia
33394
Status ogłoszenia
Zakończone
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać :
a) na formularzu oferty – stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami
b) w terminie do dnia 10.07.2020 r.
c) osobiście lub poprzez wysyłkę pocztą/kurierem na adres zamawiającego:
FORM-PLAST SA
ul. Toruńska 143
85-831 Bydgoszcz
lub na adres mailowy: maciej@form-plast.com.pl
Oferty złożone osobiście lub poprzez wysyłkę, należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta - Program do budowy i badań wytrzymałościowych struktury ”
W przypadku ofert, które będą wysyłane pocztą/kurierem, liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego, należy składać w formie pisemnej na adres email wskazanej osoby do kontaktu: maciej@form-plast.com.pl natomiast odpowiedzi zostaną udzielone w terminie 2 dni roboczych.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Maciej Pietraszek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48502787630
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych wraz z montażem - Program do budowy i badań wytrzymałościowych struktury
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę 50 000 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii Nitrogen Cell i rozpoczęcie produkcji nowych produktów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Przedmiot zamówienia
Program do budowy i badań wytrzymałościowych struktury - 1szt.
Minimalne parametry techniczne:
1. Oprogramowanie do tworzenia siatkowej struktury siatkowej (Lattice) wypełnienia w wewnątrz bryły.
2. Wprowadzanie zmian bezpośrednio na geometrii wielokątowej (STL),
3. Import- Export w formatach CAD tj. Step, Catpart, Prt,
4. Generowanie rzeczywistych tekstur na podstawie plików graficznych,
5. Tworzenie różnego rodzaju siatkowych struktur wypełniających (Lattice),
6. Automatyczna konwersja modelu bryłowego siatki Lattice do elementów 1D metody elementów skończonych wraz z przypisaniem do nich własności pierwotnego modelu (przekrój poprzeczny i materiał),
7. Wykonanie symulacji wytrzymałościowych metodą elementów skończonych na podstawie utworzonej bryły z strukturą siatkową o wielkości elektów 1D.
8. Przygotowanie, rozwiązanie oraz obróbka wyników różnego typu analiz inżynierskich: statyka liniowa i nieliniowa, wyboczenie, termiczna oraz modalna
Informacje dodatkowe:
1. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego oprogramowania.
2. W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji Zamówienia.
3. Wynagrodzenie określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności Umowy i nie będzie podlegało zmianom.
4. Wymagana dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim określając parametry wymagane zapytaniem.
Kod CPV
48100000-9
Nazwa kodu CPV
Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
Harmonogram realizacji zamówienia
Umowa będzie zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do 31.12.2021 r.
Załączniki
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego
2. Posiadają doświadczenie:
Oferent wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostaw specjalistycznych systemów informatycznych.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Oferent przedstawi na załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, wykaz/opis dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów ze względu na powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie niniejszego warunku będzie weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Złożą prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami zgodnie z wymaganiami w zapytaniu ofertowym
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone, właściwie podpisane przez Wykonawcę odpowiednie dokumenty i oświadczenia.
7. W przypadku niepełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, a jego oferta będzie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
Wiedza i doświadczenie
Dostawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedze i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Potencjał techniczny
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Dodatkowe warunki
1.Brak powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami zasady konkurencyjności, tj. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy z Dostawcą, określone w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.
2.Spełnienie wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu skłania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Dostawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
5.Wybrany Dostawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Warunki zmiany umowy
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności:
a. zmiany terminu realizacji, w tym np. modyfikacja dotychczasowego harmonogramu projektu. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:
- decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, interpretacje lub odpowiedzi instytucji zarządzającej, wyroki sądowe itp.),
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w Opisie Zamówienia,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, od niego niezależnych;
b. zmiany terminu i zasad płatności:
- w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. w sytuacja odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu.
- zasad i sposobu płatności;
c. zmiany przedmiotu zamówienia: zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku:
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia.
- zmiana powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania Zamówienia jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym Zamówieniem a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
a. tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub
b. zamówienia jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie zamówienia w całości.
d. Zmiany o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem akceptacji ich przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia".
 
Dostawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
Lp.
Kryterium
Waga przypisana kryterium, sposób przyznawania punktacji
1.
Cena
Łączna cena netto za realizację zamówienia podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Waga punktowa = 50 punktów
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów = (Cmin / Cof)*50 pkt
gdzie
Cmin - najniższa cena netto spośród wszystkich ofert (spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym);
Cof – cena netto podana w ocenianej ofercie.
2.
Współpraca z systemem CAD (Siemens Nx)
Waga punktowa = 20 punktów
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów:
Współpraca – 20 punktów
Brak współpracy - 0 punktów
3.
Ilość struktur siatkowych
Waga punktowa = 10 punktów
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów:
Dla 1 struktury – 0 punktów
Dla 2 struktur - 5 punktów
Dla 3 i więcej struktur – 10 punktów
4.
Zakres badań wytrzymałościowych
Waga punktowa = 10 punktów
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów:
Dla badań strukturalnych – 2 punkty
Dla badań dynamicznych – 3 punkty
Dla badań termicznych – 2 punkty
Dla badań przepływów – 3 punkty
Punktacja zostanie zsumowana.
5.
Termin wdrożenia
W tygodniach od podpisania umowy
Waga punktowa = 10 punktów,
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów, przy czym:
1. Wdrożenie w okresie do 4 tygodni – 10 punktów;
2. Termin wdrożenia powyżej 4 tygodni – za każdy tydzień dłużej – minus 2 punkty;
3. Minimum punktacji wynosi 0 punktów.
2. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN. W przypadku ofert w innych walutach, kwota netto waluty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP.
3. W ramach oceny ofert w zakresie zamówienia Oferent może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
a. Zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta otrzyma największa liczbę punktów łącznie w 2 kryteriach oceny ofert. Oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
b. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Oferentami.
Wykluczenia
1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
FORM-PLAST S.A.
Adres
Toruńska 143
85-831 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz
Numer telefonu
523703300
Fax
523703350
NIP
5540234626
Numer naboru
POIR.03.02.02-IP.04-00-N71/20
 

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
CAMdivision Sp. z o.o. ul. Sosnowa 10 55-330 Błonie; 09.07.2020 r. 99 300,00

 

-----------------------------------------------------------------------------

 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu chłodzącego 

link do pełnego zapytania : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationpropo...

 

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 31-07-2020
Numer ogłoszenia
33393
Status ogłoszenia
Zakończone
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać :
a) na formularzu oferty – stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami b) w terminie do dnia 31.07.2020 r.
c) osobiście lub poprzez wysyłkę pocztą/kurierem na adres zamawiającego: FORM-PLAST SA ul. Toruńska 143 85-831 Bydgoszcz
lub na adres mailowy: maciej@form-plast.com.pl
Oferty złożone osobiście lub poprzez wysyłkę, należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta –System chłodzący”
str. 5
W przypadku ofert, które będą wysyłane pocztą/kurierem, liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego, należy składać w formie pisemnej na adres email wskazanej osoby do kontaktu: maciej@form-plast.com.pl natomiast odpowiedzi zostaną udzielone w terminie 2 dni roboczych.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Maciej Pietraszek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48502787630
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych wraz z montażem - System chłodzący szt. 1
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę 50 000 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii Nitrogen Cell i rozpoczęcie produkcji nowych produktów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Przedmiot zamówienia
System chłodzący - 1szt.
Minimalne parametry techniczne:
1. wydajność chłodnicza 400kW dla procesu: Temp. wody procesu na wyjściu 12°C
• Temp. wody procesu na wejściu 15 °C
• Medium: woda
• Rodzaj wymiennika: płaszczowo - rurowy
• Temp. odbioru ciepła na wyjściu 35°C
• Temp. odbioru ciepła na wejściu 32°C
• Medium : woda + 35% glikol etylenowy
• Rodzaj wymiennika : płaszczowo - rurowy
• Czynnik chłodniczy : R134A
2. Sprawność energetyczna SEPR o wartości co najmniej 8,0 zgodna z normą PN-EN 14825 oraz dyrektywą UE 2016/2281/EU
3. Zgodność z obowiązującymi normami
• Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015
• Certyfikat FGAZ-P
• Zgodność z dyrektywą UE 2016/ 2281/EU
• Zgodność z normą PN-EN 14825
• Zgodność z dyrektywą UE 2014/ 68 /EU - PED
• Zgodność z normą PN-EN 13445
• Zgodność z Dyrektywą UE 2014/35/EU- LVD
• Zgodność z normą PN-EN 60519-1: 2011
• Zgodność z normą PN-EN 60519-3: 2005
• Zgodność z dyrektywą UE 2014/30 / EU - EMC
• Zgodność z normą PN-EN 55011: 2007
• Zgodność z normą PN-EN61000-3-3: 1995 + A1: 2000
• Zgodność z dyrektywą UE 2006/42 / EU – Bezpieczeństwo maszynowe
• Zgodność z normą PN-EN 60204-1: 2010
Informacje dodatkowe:
1. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego urządzenia.
2. W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji Zamówienia.
3. Wynagrodzenie określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności Umowy i nie będzie podlegało zmianom.
4. Wymagana dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim określając parametry wymagane zapytaniem.
Kod CPV
31140000-9
Nazwa kodu CPV
Układy chłodzące
Harmonogram realizacji zamówienia
Umowa będzie zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do 31.12.2021 r.
Załączniki
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego
2. Posiadają doświadczenie:
Oferent wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostaw systemów chłodzenia.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Oferent przedstawi na załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, wykaz/opis dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów ze względu na powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie niniejszego warunku będzie weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Złożą prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami zgodnie z wymaganiami w zapytaniu ofertowym
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone, właściwie podpisane przez Wykonawcę odpowiednie dokumenty i oświadczenia.
7. W przypadku niepełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, a jego oferta będzie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
Wiedza i doświadczenie
Dostawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedze i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Potencjał techniczny
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Dodatkowe warunki
1.Brak powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami zasady konkurencyjności, tj. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy z Dostawcą, określone w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.
2.Spełnienie wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu skłania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Dostawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
5.Wybrany Dostawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności:
a. zmiany terminu realizacji, w tym np. modyfikacja dotychczasowego harmonogramu projektu. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:
• decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, interpretacje lub odpowiedzi instytucji zarządzającej, wyroki sądowe itp.),
• zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w Opisie Zamówienia,
• zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego
• opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, od niego niezależnych;
b. zmiany terminu i zasad płatności:
• w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. w sytuacja odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu.
• zasad i sposobu płatności;
c. zmiany przedmiotu zamówienia: zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku:
• zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia.
• zmiana powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania Zamówienia jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym Zamówieniem a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
a. tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla
Zamawiającego lub
b. zamówienia jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie zamówienia w całości.
d. Zmiany o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem akceptacji ich przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia".
 
Dostawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
Lp.
Kryterium
Waga przypisana kryterium, sposób przyznawania punktacji
1.
Cena
Łączna cena netto za realizację zamówienia podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym.
Waga punktowa = 50 punktów,
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów = (Cmin / Cof)*50 pkt gdzie
Cmin - najniższa cena netto spośród wszystkich ofert (spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym);
Cof – cena netto podana w ocenianej ofercie.
2.
Termin realizacji
Czas dostawy i uruchomienia – podany w tygodniach od podpisania
umowy
Waga punktowa = 50 punktów,
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 50 punktów zgodnie z poniższą punktacją:
1. do 8 tygodni – 50 punktów
2. do 10 tygodni – 25 punktów
3. powyżej 10 tygodni – 0 punktów
2. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN. W przypadku ofert w innych walutach, kwota netto waluty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP.
3. W ramach oceny ofert w zakresie zamówienia Oferent może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
a. Zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta otrzyma największa liczbę punktów łącznie w 2 kryteriach oceny ofert. Oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
b. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Oferentami.
Wykluczenia
1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
FORM-PLAST S.A.
Adres
Toruńska 143
85-831 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz
Numer telefonu
523703300
Fax
523703350
NIP
5540234626
Numer naboru
POIR.03.02.02-IP.04-00-N71/20

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

pasek.png

UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO INNOWACYJNYCH NANOPOWŁOK OCHRONNYCH WYKONANYCH W TECHNICE PRÓŻNIOWEJ
W PRZEDSIĘBIORSTWIE FORM-PLAST S.A.

Cel projektu: działalność badawczo-rozwojowa w zakresie innowacyjnych technologii wykonania nanopowłok ochronnych w technice próżniowej poprzez utworzenie Centrum Badawczo-rozwojowego.

Beneficjent: Form-Plast S.A.
Nr projektu: POIR.02.01.00-00-0104/17-00
Okres realizacji: 2017-2019